aaron-burden-1zR3WNSTnvY-unsplash

Zápis do MŠ

Na školní rok 2021 – 2022

Oznamujeme, že zápis do mateřské školy se uskuteční

V úterý 4. května 2021.

Začátek zápisu je v 15:00 hodin do 17:00 hodin v budově mateřské školy.

Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, čestné prohlášení k očkování, kopii očkovacího průkazu a kopii rodného listu dítěte, doklad své totožnosti.

Děti se budou přijímat v tomto pořadí:

1.  Děti trvale bydlící ve spádovém obvodu mateřské školy, a které dosáhnou k 1. 9. daného školního roku věku 4 let. Děti se přijímají podle věku od nejstaršího k nejmladšímu.

2.  Další děti se přijímají v případě nenaplnění kapacity mateřské školy podle bodů 1, od nejstaršího po nejmladší. Jedná se o mladší děti než 4 roky.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat.

Děti se přijímají do naplnění nejvyššího povoleného počtu dětí mateřské školy, která je stanovena na 27.

Sdílet příspěvek:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email