Masarykova ZŠ a MŠ
Čermná nad Orlicí

Masarykova základní škola a mateřská škola, Čermná nad Orlicí zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a dalších právních norem. 

Pověřencem pro školu je Mgr. David Joska.

Shromažďované údaje

Masarykova základní škola a mateřská škola, Čermná nad Orlicí je správcem, který provádí zpracování, shromažďování, uchovávání, zveřejňování a likvidaci osobních údajů a pověřuje zpracovatele zpracováním osobních údajů těchto subjektů: 

a) žáci školy včetně údajů o jejich zákonných zástupcích,

b) zaměstnanci školy (pracovní poměr na základě pracovní smlouvy i dohody)

Účel zpracování

Účelem zpracování je:

a) vedení evidence dětí, žáků, studentů (školní matriky), jak ji definuje § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení

b) údaje vedené v knize úrazů dle vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

c) prezentace školy, jako jsou webové stránky školy, kronika, propagace školy, informování o aktivitách školy (souhlas se zpracováním osobních údajů).